Gæðastefna

Persónuverndarstefna

Persónuverndarstefna-umsækjendur

Umhverfisstefna

Vafrakökustefna

Aðrar stefnur

Gæðastefna

Markmið stefnunnar er að tryggja að starfsemi Danól sé í samræmi við markmið fyrirtækisins og að þörfum viðskiptavina sé mætt.

 

Danól leggur ríka áherslu á að bjóða fyrsta flokks vörur og þjónustu til viðskiptavina og neytenda. Danól hýsir allar birgðir hjá Ölgerðinni og hjá Vöruhóteli Eimskips. Fyrirtækið framfylgir og viðheldur gæðaímynd sinni í samstarfi við þessi vöruhús en einnig leggur fyrirtækið metnað sinn í að tryggja að:

 

 • Vörur okkar séu úr úrvals hráefni og gæðum ekki fórnað
 • Vörumeðhöndlun sé örugg og í samræmi við bestu þekktar aðferðir á hverjum tíma.
 • Við leggjum upp með að samskipti og þjónusta okkar til viðskiptavina fari fram úr væntingum.
 • Að starfsemi okkar sé í samræmi við lög og reglugerðir og að við uppfyllum þær kröfur sem gerðar eru til okkar af viðskiptavinum og hagsmunaaðilum.
 • Að alltaf sé leitað leiða til tækifæra, því við lærum af mistökum og hugsum án takmarkana.

 

Framkvæmdastjóri Danól ber ábyrgð á að starfsmenn fyrirtækisins þekki stefnuna og framfylgi henni. Framkvæmdastjóri Danól í nánu samstarfi með Vöruþróunar- og gæðadeild bera ábyrgð á gæðamálum og matvælaöryggi hjá Danól í samvinnu við vöruhús Eimskips og Ölgerðarinnar.

 

Stefnur og gæðamarkmið fyrirtækisins eru yfirfarin að minnsta kosti árlega. Framkvæmdastjóri tryggir að yfirferðin fari fram.

 

Útprentun er gild ef útgáfunúmer er hið sama og rafræns eintaks

 

Ábyrgð: Forstjóri
Útgáfa: 2.0

Persónuverndarstefna

Persónuverndarstefna Danól ehf.

 

Danól ehf. (einnig vísað til „félagsins“ og „okkar“) hefur einsett sér að tryggja áreiðanleika, trúnað og öryggi persónuupplýsinga sem unnið er með innan félagsins. Persónuverndarstefna þessi nær til persónuupplýsinga er varða einstaklinga sem eru í viðskiptum við félagið, verktaka, tengiliði sem koma fram fyrir hönd lögaðila í viðskiptum við félagið, neytendur sem hafa samband við félagið, tengiliði birgja félagsins sem og aðra tengiliði (hér eftir sameiginlega vísað til „þín“).

Persónuverndarstefnu þessari er ætlað að upplýsa þig um hvaða persónuupplýsingum félagið safnar, með hvaða hætti félagið nýtir slíkar persónuupplýsingar og hverjir fá aðgang að upplýsingunum.

Ef þú ert í vafa um það hvernig stefna þessi varðar þig, vinsamlega hafðu samband við upplýsingatæknistjóra Ölgerðarinnar sem er vinnsluaðili fyrir Danól eða sendu tölvupóst á personuvernd@olgerdin.is fyrir frekari upplýsingar.

 

1. Tilgangur og lagaskylda

Danól leitast við að uppfylla í hvívetna persónuverndarlöggjöf og er stefna þessi byggð á lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga („persónuverndarlög“), með síðari breytingum.

 

2. Hvað eru persónuupplýsingar?

Persónuupplýsingar í skilningi stefnu þessarar eru hvers kyns upplýsingar um persónugreindan eða persónugreinanlegan einstakling, þ.e. upplýsingar sem hægt er að rekja beint eða óbeint til ákveðins einstaklings. Gögn sem eru ópersónugreinanleg teljast ekki persónuupplýsingar.

 

3. Persónuupplýsingar sem Danól vinnur um viðskiptavini

Við söfnum og varðveitum ýmsar persónuupplýsingar um viðskiptavini okkar. Ólíkum persónuupplýsingum kann að vera safnað um þig eftir því hvort þú sért sjálf/ur í viðskiptum við félagið eða hvort þú komir fram fyrir hönd lögaðila í viðskiptum við félagið. 

 

Eftirfarandi eru dæmi um upplýsingar sem Danól vinnur um einstaklinga í viðskiptum við félagið:

 

 • samskiptaupplýsingar, svo sem nafn, símanúmer og netfang;
 • kennitala;
 • upplýsingar um lánshæfi;
 • upplýsingar úr samskiptum;
 • reikningsupplýsingar;
 • viðskiptasamningar; og
 • upplýsingar vegna innheimtuaðgerða.

 

Eftirfarandi eru dæmi um upplýsingar sem Danól vinnur um einstaklinga sem koma fram fyrir hönd lögaðila í viðskiptum við félagið:

 

 

 • samskiptaupplýsingar, svo sem nafn, símanúmer og netfang;
 • samskiptasaga;
 • upplýsingar vegna sjálfskuldarábyrgðar; og
 • upplýsingar um lánshæfi prókúruhafa. 

 

Auk framangreindra upplýsinga kann Danól einnig að safna og vinna aðrar upplýsingar sem viðskiptavinir eða forsvarsmenn/tengiliðir viðskiptavinar láta félaginu sjálfir í té sem og upplýsingar sem eru félaginu nauðsynlegar vegna starfsemi þess. Upplýsingarnar eru unnar fyrst og fremst til að geta efnt samninga við viðskiptavini félagsins, en einnig á grundvelli lögmætra hagsmuna okkar af því að tryggja að viðskiptavinir félagsins fái góða þjónustu, s.s. með rannsókn á kvörtunum.

Að meginstefnu til aflar Danól persónuupplýsinga beint frá viðskiptavini eða tengilið hans. Upplýsingar kunna þó jafnframt að koma frá þriðju aðilum, s.s. Credit Info í þeim tilfellum þar sem einstaklingur óskar eftir að vera í reikningsviðskiptum við félagið. Sé persónuupplýsinga aflað frá þriðja aðila í öðrum tilvikum mun félagið leitast við að upplýsa viðskiptavini sína um slíkt.

Upplýsingar um viðskiptavini og forsvarsmenn/tengiliði viðskiptavina eru varðveittar í 4 ár frá lokum viðskipta. Sé um að ræða upplýsingar sem falla undir bókhaldslög eru þær varðveittar í 7 ár frá lokum viðkomandi reikningsárs. Upplýsingar úr kvörtunum viðskiptavina kann að vera nauðsynlegt að varðveita lengur, t.d. ef kvörtunin gefur til kynna að heilsutjón hafi orðið.

 

4. Persónuupplýsingar sem Danól vinnur um þá sem sækja námskeið

Við skráningu á námskeið óskum við eftir upplýsingum frá þér um nafn og tengiliðaupplýsingar í þeim tilgangi að halda utan um skráningu.

Upplýsingarnar eru unnar annars vegar á grundvelli samnings þíns við Ölgerðina um þátttökuá námskeiði, en hins vegar á grundvelli samþykkis. 

Upplýsingar um nafn og tengiliðaupplýsingar eru ekki varðveittar lengur en í 4 ár frá því að námskeið átti sér stað. Netföng eru varðveitt á póstlista þar til samþykki er dregið tilbaka. Þér er ávallt heimilt að afturkalla samþykki þitt.

 

5. Persónuupplýsingar sem Danól vinnur um tengiliði birgja

Vinnsla persónuupplýsinga um tengiliði birgja kann að vera nauðsynleg til að efna samning félagsins við viðkomandi birgja, en félagið hefur einnig lögmæta hagsmuni af slíkri vinnslu í þeim tilgangi að einfalda samskipti og bæta samstarf við birgja. Upplýsingarnar sem um ræðir eru eftirfarandi:

 

 • samskiptaupplýsingar, svo sem nafn, símanúmer og netfang;
 • starfsheiti; og
 • upplýsingar úr samskiptum.

 

Auk framangreindra upplýsinga kann Danól einnig að safna og vinna aðrar upplýsingar sem tengiliðir láta félaginu sjálfir í té. Upplýsingarnar koma að meginstefnu til beint frá tengiliði, en þær kunna jafnframt að koma frá sjálfum birgjanum.

Upplýsingum um tengiliði er eytt eða þeim breytt þegar félagið fær vitneskju um að breytingar hafa orðið á tengiliðaupplýsingum. Framangreindar upplýsingar eru ekki varðveittar lengur en í 4 ár frá lokum samnings milli félagsins og birgja, nema um sé að ræða upplýsingar sem falla undir gildissvið bókhalds- og tollalaga.

 

6. Persónuupplýsingar sem Danól vinnur um verktaka

Við söfnum persónuupplýsingum um verktaka sem starfa fyrir félagið en vinnsla upplýsinganna kann að fara eftir eðli þeirra verkefna sem viðkomandi sinnir fyrir félagið.

Eftirfarandi eru dæmi um upplýsingar sem Danól kann að safna um þig sem verktaka, svo félagið geti uppfyllt skyldur sínar á grundvelli verktakasamnings:

 

 • samskiptaupplýsingar, svo sem nafn, kennitala, netfang og símanúmer;
 • upplýsingar um menntun, þjálfun og reynslu; og
 • reikningsupplýsingar.

 

Auk framangreindra upplýsinga kann Danól einnig að safna og vinna aðrar upplýsingar sem verktakar láta félaginu sjálfir í té sem og upplýsingar sem eru félaginu nauðsynlegar vegna starfsemi þess, s.s. upplýsingar úr öryggiskerfum í húsnæði Danól.

Ef þú starfar fyrir félagið sem áhrifavaldur vinnur félagið jafnframt með persónuupplýsingar af samfélagsmiðlum þínum og framkvæmir frammistöðumat í kjölfar herferðar á grundvelli lögmætra hagsmuna félagsins.

Upplýsingarnar koma að meginstefnu til beint frá þér, en þær kunna jafnframt að koma frá þriðja aðila, s.s. frá ráðgjafafyrirtækjum sem greina árangur herferða á samfélagsmiðlum. Félagið kann einnig að miðla persónuupplýsingum til sambærilegra ráðgjafafyrirtækja í þeim tilgangi að greina árangur samstarfs.

Upplýsingar um verktaka eru ekki varðveittar lengur en í 4 ár frá lokum verkefnis, nema um sé að ræða upplýsingar sem falla undir bókhaldslög og eru upplýsingar þá varðveittar í 7 ár frá lokum viðkomandi reikningsárs. Kjósi félagið að varðveita upplýsingar lengur um þá verktaka sem starfað hafa fyrir félagið er óskað eftir samþykki fyrir þeirri varðveislu.

 

7. Persónuupplýsingar sem Danól vinnur um neytendur

Danól berast ýmsar fyrirspurnir og ábendingar frá neytendum, s.s. með tölvupósti og í gegnum Facebook síðu félagsins, sem innihalda persónuupplýsingar. Sendir þú ábendingu eða kvörtun til félagsins kunnum við að hafa lögmæta hagsmuni af því að varðveita tengiliðaupplýsingar þínar, s.s. nafn, símanúmer og netfang til að fylgja erindi þínu eftir og eftir atvikum bæta tjón eða galla á vöru.

Upplýsingar sem berast félaginu frá neytendum eru ekki varðveittar hjá félaginu lengur en í 4 ár frá því að erindið berst, nema ef erindið gefur til kynna að heilsutjón hafi orðið, en er þá tilefni til lengri varðveislu.

 

8. Persónuupplýsingar sem Danól vinnur um aðra tengiliði

Í starfsemi sinni safnar félagið jafnframt samskiptaupplýsingum ýmissa tengiliða, s.s. hjá þeim stofnunum og yfirvöldum sem félagið er í reglulegum samskiptum við. Er það gert á grundvelli lögmætra hagsmuna félagsins af því að einfalda samskipti, en upplýsingarnar eru uppfærðar og þeim eytt eftir því sem þörf er á hverju sinni.

 

9. Rafræn vöktun í húsnæði Danól

Í öryggis- og eignavörsluskyni og á grundvelli lögmætra hagsmuna Danól er notast við hreyfiskynjara og eftirlitsmyndavélar.

Hafir þú, t.d. sem verktaki, aðgang að aðgangsstýrðum rýmum í húsnæði félagsins kann upplýsingum um ferðir þínar um húsnæðið einnig að vera safnað, í öryggis- og eignavörsluskyni.

 

10. Miðlun til þriðju aðila

Danól kann að miðla persónuupplýsingum þínum til þriðju aðila í tengslum við samningssamband þeirra við félagið. Sem dæmi kann upplýsingum um þig að vera miðlað til ráðgjafafyrirtækja vegna þjónustukönnunar, til innheimtuaðila vegna innheimtu skulda og til flutningsaðila vegna dreifingar á vöru.

Persónuupplýsingar þínar kunna jafnframt að vera afhentar þriðja aðila að því marki sem heimilað er eða krafist er á grundvelli viðeigandi laga eða reglna, s.s. til Tollstjóra og Ríkisskattstjóra vegna eftirlitshlutverks þeirra með áfengisframleiðslu- og innflutningi.

Einnig gæti persónuupplýsingum verið miðlað til þriðju aðila sem veita okkur upplýsingatækniþjónustu og aðra þjónustu sem tengist vinnslu og er hluti af rekstri félagsins. Þessir aðilar kunna að vera staðsettir utan Íslands. Danól mun þó ekki miðla persónuupplýsingum utan Evrópska efnahagssvæðisins nema slíkt sé heimilt á grundvelli viðeigandi persónuverndarlöggjafar, s.s. á grundvelli staðlaðra samningsskilmála, samþykki þíns eða auglýsingar Persónuverndar um ríki sem veita persónuupplýsingum fullnægjandi vernd.

Að lokum gætu persónuupplýsingar um þig verið afhentar að því marki sem heimilað er eða krafist er á grundvelli viðeigandi laga eða reglna eða til að bregðast við löglegum aðgerðum eins og húsleitum, stefnum eða dómsúrskurði.

 

11. Hvernig er öryggi persónuupplýsinga tryggt?

Danól leitast við að grípa til viðeigandi tæknilegra og skipulegra ráðstafana til að vernda persónuupplýsingar með sérstöku tilliti til eðlis þeirra. Þessum ráðstöfunum er ætlað að vernda persónuupplýsingar gegn því að þær glatist eða breytist fyrir slysni og gegn óleyfilegum aðgangi, afritun, notkun eða miðlun þeirra. Dæmi um öryggisráðstafanir sem Danól grípur til eru aðgangsstýringar í kerfum félagsins.

 

12. Breytingar og leiðréttingar á persónuupplýsingum

Það er mikilvægt að þær persónuupplýsingar sem Danól vinnur með séu bæði réttar og viðeigandi. Því er mikilvægt að félaginu sé tilkynnt um allar breytingar sem kunna að verða á persónuupplýsingum þínum.

Þú átt rétt á því að óáreiðanlegar persónuupplýsingar um þig séu leiðréttar. Að teknu tilliti til tilgangs vinnslu persónuupplýsinga átt þú jafnframt rétt á að láta fullgera ófullkomnar persónuupplýsingar um þig, þ.m.t. með því að leggja fram frekari upplýsingar.

Vinsamlega beindu öllum uppfærslum að upplýsingatæknistjóra hjá Ölgerðinni sem er vinnsluaðili fyrir Danól hjá Ölgerðinni eða sendu tölvupóst á personuvernd@olgerdin.is.

 

13. Réttindi þín hvað varðar þær persónuupplýsingar sem félagið vinnur

Þú átt rétt á að fá staðfest hvort við vinnum persónuupplýsingar um þig eða ekki, og ef svo er getur þú óskað eftir aðgangi að upplýsingunum og hvernig vinnslunni er hagað. Þá kann einnig að vera að þú hafir rétt á að fá afrit af upplýsingunum. Við ákveðnar aðstæður getur þú farið fram á það við félagið að við sendum upplýsingar, sem þú hefur sjálf/ur látið okkur í té eða stafa frá þér, beint til þriðja aðila.

Við ákveðnar aðstæður getur þú óskað eftir því að persónuupplýsingum um þig verði eytt án tafar, til að mynda þegar að varðveisla upplýsinganna er ekki lengur nauðsynleg miðað við tilgang vinnslunnar eða vegna þess að þú hefur afturkallað samþykki þitt fyrir vinnslu persónuupplýsinganna og engin önnur heimild liggur til grundvallar henni.

Viljir þú ekki láta eyða upplýsingum þínum, t.d. vegna þess að þú þarft á þeim að halda til að verjast kröfu, en vilt samt sem áður að þær séu ekki unnar frekar af hálfu félagsins getur þú óskað eftir því að vinnsla þeirra verði takmörkuð.

Sé vinnsla á persónuupplýsingum þínum byggð á lögmætum hagsmunum félagsins átt þú einnig rétt á að mótmæla þeirri vinnslu.

Framangreind réttindi þín eru þó ekki fortakslaus. Þannig kunna lög að skylda félagið til að hafna ósk um eyðingu eða aðgang að gögnum. Þá getur félagið hafnað beiðni þinni vegna réttinda félagsins, s.s. á grundvelli hugverkaréttar, eða réttinda annarra aðila, s.s. til friðhelgi einkalífs, telji félagið þau réttindi vega þyngra.

Ef upp koma aðstæður þar sem að félagið getur ekki orðið við beiðni þinni mun félagið leitast við að útskýra hvers vegna beiðninni hefur verið hafnað, þó með tilliti til takmarkana á grundvelli lagaskyldu.

 

14. Fyrirspurnir og kvörtun til Persónuverndar

Ef þú vilt nýta þér þau réttindi sem lýst er í 13. gr. í stefnu þessari, eða ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi persónuverndarstefnu þessa eða það hvernig félagið vinnur með persónuupplýsingar þínar, vinsamlegast hafðu samband við upplýsingatæknistjóra hjá Ölgerðinni sem er vinnsluaðili fyrir Danól eða sendu tölvupóst á personuvernd@olgerdin.is.  

Ef að þú ert ósátt/ur við vinnslu félagsins á persónuupplýsingum getur þú sent erindi til Persónuverndar (www.personuvernd.is).

 

15. Samskiptaupplýsingar

Við höfum tilnefnt upplýsingatæknistjóra Ölgerðarinnar sem er vinnsluaðili fyrir Danól til að hafa umsjón með eftirfylgni þessarar persónuverndarstefnu.

Samskiptaupplýsingar um félagið:

 

Danól ehf.

Fossháls 25

110 Reykjavík

 

16. Endurskoðun

Danól getur frá einum tíma til annars breytt persónuverndarstefnu þessari í samræmi við breytingar á viðeigandi lögum eða reglugerðum eða vegna breytinga á því hvernig félagið vinnur með persónuupplýsingar.

Allar breytingar sem kunna að verða gerðar á stefnunni taka gildi eftir að uppfærð útgáfa hefur verið birt á heimasíðu félagsins.  

Þessi persónuverndarstefna var sett þann [03.07.18].

 

Persónuverndarstefna-umsækjendur

Umsækjendur um störf

 

Danól ehf. hefur einsett sér að tryggja áreiðanleika, trúnað og öryggi persónuupplýsinga umsækjenda um störf hjá félaginu. Persónuverndarstefnu þessari er ætlað að upplýsa umsækjendur um hvaða persónuupplýsingar félagið safnar og með hvaða hætti félagið nýtir slíkar persónuupplýsingar.

Persónuverndarstefna þessi nær til persónuupplýsinga er varða alla þá sem sækja um störf hjá Danól. Í stefnunni er jafnframt vísað til umsækjenda sem „þín“ og félagsins sem „okkar“.

 

1. Tilgangur og lagaskylda

Danól leitast við að uppfylla í hvívetna persónuverndarlöggjöf og er stefna þessi byggð á lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga („persónuverndarlög“).

 

2. Hvað eru persónuupplýsingar?

Persónuupplýsingar í skilningi stefnu þessarar eru hvers kyns upplýsingar um persónugreindan eða persónugreinanlegan einstakling, þ.e. upplýsingar sem hægt er að rekja beint eða óbeint til ákveðins einstaklings. Gögn sem eru ópersónugreinanleg teljast ekki persónuupplýsingar.

 

3. Persónuupplýsingar sem Danól safnar og vinnur

Við söfnum og varðveitum ýmsar persónuupplýsingar um umsækjendur og fer vinnsla og söfnun að hluta til eftir eðli þess starfs sem sótt er um.

Eftirfarandi eru dæmi um upplýsingar sem Danól safnar um umsækjendur:

 

 • samskiptaupplýsingar, svo sem nafn, kennitala, heimilisfang, símanúmer og tölvupóstfang;
 • starfsumsóknir;
 • ferilskrár og upplýsingar um menntun, þjálfun og starfsreynslu;
 • upplýsingar frá meðmælendum og ráðningarskrifstofum eftir atvikum; og
 • upplýsingar úr starfsviðtölum.

 

Auk framangreindra upplýsinga kann Danól einnig að safna og vinna aðrar upplýsingar sem þú lætur félaginu í té í umsóknarferlinu.

Að meginstefnu til aflar Danól persónuupplýsinga beint frá þér. Í þeim tilvikum þar sem  persónuupplýsinga er aflað frá þriðja aðila mun félagið leitast við að upplýsa þig um slíkt.

Ef til þess kemur að þér verði boðið starf hjá félaginu kann félagið að óska eftir afriti af eða upplýsingum úr sakavottorði, afriti af ökuskírteini, lyftaraprófi og prófskírteini þínu í tengslum við nánar tiltekin störf, áður en gengið er frá ráðningarsamningi.

 

4. Hvers vegna söfnum við persónuupplýsingum og á hvaða grundvelli?

Við söfnum persónuupplýsingum um umsækjendur fyrst og fremst til að leggja mat á hæfni viðkomandi til að gegna því starfi sem um ræðir.

Þær persónuupplýsingar sem við vinnum með um þig eru unnar í tengslum við umsókn þína um starf hjá félaginu, þ.e. á grundvelli beiðni þinnar um að gera samning við félagið.

Í afmörkuðum tilvikum kunnum við að afla samþykkis frá þér til að vinna með nánar tilgreindar upplýsingar, í tengslum við varðveislutíma þeirra upplýsinga sem þú afhendir okkur eða varðandi afhendingu á umsókn þinni til dótturfélaga Danól. Í slíkum tilvikum er þér ávallt heimilt að afturkalla samþykki þitt.

Það skal tekið fram að veitir þú Danól ekki umbeðnar upplýsingar í ráðningarferli getur það leitt til þess að félagið getur ekki ráðið þig til starfa.

 

5. Aðgangur að persónuupplýsingum og miðlun til þriðju aðila

Aðgangur að upplýsingum um umsækjendur takmarkast við mannauðsdeild Danól og stjórnendur og yfirmenn þess starfs sem sótt er um.

Danól kann að miðla persónuupplýsingum um umsækjendur til umsagnaraðila eða ráðningarskrifstofa í tengslum við ráðningarferlið. Þá skal tekið fram að Danól nýtir sér vinnsluaðila í tengslum við upplýsingatækniþjónustu þar sem persónuupplýsingar þínar kunna að vera hýstar eða gerðar aðgengilegar vegna slíkrar þjónustu.

Danól mun ekki miðla persónuupplýsingum utan Evrópska efnahagssvæðisins nema slíkt sé heimilt á grundvelli viðeigandi persónuverndarlöggjafar.

 

6. Hvernig er öryggi persónuupplýsinga tryggt?

Danól leitast við að grípa til viðeigandi tæknilegra og skipulegra ráðstafana til að vernda persónuupplýsingar þínar. Þessum ráðstöfunum er ætlað að vernda persónuupplýsingar gegn því að þær glatist eða breytist fyrir slysni og gegn óleyfilegum aðgangi, afritun, notkun eða miðlun þeirra.

Umsóknir og önnur gögn tengd ráðningarferlinu sem geymd eru á rafrænu formi eru vistaðar í tölvukerfi Danól sem er aðgangsstýrt og gögn á pappírsformi eru vistuð í læstum skápum.

 

7. Varðveisla á persónuupplýsingum

Er sex mánuðir eru liðnir frá því að umsóknarfresti lauk fyrir það starf sem sótt var um, eða þeim tíma er þú sendir inn almenna umsókn, mun Danól eyða persónuupplýsingum þínum verði ekki af ráðningu. Danól kann hins vegar að óska eftir samþykki þínu fyrir lengri varðveislutíma.

Verði af ráðningu mun Danól flytja persónuupplýsingar þínar í rafræna starfsmannamöppu  hjá félaginu og um þá vinnslu er kveðið í sérstakri stefnu félagsins.

 

8. Breytingar og leiðréttingar á persónuupplýsingum

Það er mikilvægt að þær persónuupplýsingar sem Danól vinnur með séu bæði réttar og viðeigandi. Á meðan á umsóknarferlinu stendur er því mikilvægt að þú tilkynnir Danól um allar breytingar sem kunna að verða á þeim persónuupplýsingum sem þú hefur látið okkur í té.

Vinsamlega beinið öllum uppfærslum til mannauðsdeildar félagsins.

 

9. Réttindi þín hvað varðar þær persónuupplýsingar sem félagið vinnur

Þú átt rétt á að fá aðgang og í ákveðnum tilvikum afrit af þeim persónuupplýsingum sem Danól vinnur um þig sem og upplýsingar um vinnsluna.

Við ákveðnar aðstæður kannt þú jafnframt að hafa heimild til að óska eftir því að persónuupplýsingum um þig verði eytt eða að vinnsla þeirra verði takmörkuð. Þá átt þú rétt á að fá persónuupplýsingar þínar leiðréttar, séu þær rangar.

Auk þess kann að vera að þú eigir rétt á afriti af þeim upplýsingum sem þú hefur afhent Danól á tölvutæku formi, eða að við sendum þær beint til þriðja aðila.

Ofangreind réttindi þín eru þó ekki fortakslaus. Þannig kunna lög eða reglugerðir að heimila eða skylda félagið til að hafna beiðni þinni um að nýta þér umrædd réttindi.

 

10. Fyrirspurnir umsækjenda og kvörtun til Persónuverndar

Ef þú vilt nýta þér þau réttindi sem lýst er í 9. gr. í stefnu þessari, eða ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi persónuverndarstefnu þessa eða það hvernig félagið vinnur með persónuupplýsingar þínar, vinsamlegast hafðu samband við upplýsingatæknistjóra Ölgerðarinnar eða sendu tölvupóst á personuvernd@danol.is.  

Ef að þú ert ósátt/ur við vinnslu félagsins á persónuupplýsingum getur þú sent erindi til Persónuverndar (www.personuvernd.is).

 

11. Samskiptaupplýsingar

Við höfum tilnefnt upplýsingatæknistjóra Ölgerðarinnar til að hafa umsjón með eftirfylgni þessarar persónuverndarstefnu.

Samskiptaupplýsingar félagsins:

 

Danól ehf.

Fosshálsi 25

110 Reykjavík

 

 

12. Endurskoðun

Danól getur frá einum tíma til annars breytt persónuverndarstefnu þessari í samræmi við breytingar á viðeigandi lögum eða reglugerðum eða vegna breytinga á því hvernig félagið vinnur með persónuupplýsingar. Uppfærð útgáfa af stefnunni verður birt á umsóknarvef Danól eða kynnt á annan sannanlegan hátt.

Allar breytingar sem kunna að verða gerðar á stefnunni taka gildi eftir að uppfærð útgáfa hefur verið birt á umsóknarvef Danól.

Þessi persónuverndarstefna var sett þann [22.5.18].

 

Umhverfisstefna

Danól ehf. ber umhyggju og virðingu fyrir umhverfi sínu og leitast við að lágmarka áhrif reksturs á umhverfið og draga sem mest úr vistspori sínu. 

 

Framkvæmdastjóri Danól ehf. er ábyrgur fyrir viðhaldi og endurskoðun umhverfisstefnunnar árlega. 

 

Stefna Danól ehf. í umhverfismálum er að halda neikvæðum umhverfisáhrifum af starfsemi fyrirtækisins í lágmarki. Starfsmenn Danól ehf. eiga að þekkja og framfylgja umhverfisstefnunni með stöðugar umbætur í huga. 

 

Þetta gerum við með því að: 

 

 •  Flokka allt sorp sem fellur til og lágmarka notkun á rekstrar- og skrifstofuvörum. 

 •  Forðast alla sóun við meðhöndlun og notkun matvæla og umbúða. Endurnota og endurvinna það sem fellur til í rekstri eins og hægt er og farga öðru á viðeigandi hátt.  

 •  Draga úr matarsóun í vörubirgðum með því að fara í tímanlegar söluaðgerðir. 

 • Uppfylla lög og reglugerðir um umhverfismál og að tryggja að starfsmenn séu meðvitaðir um mikilvægi verndunar umhverfisins í aðgerðum sínum. 

 • Leitast við að nota umhverfisvæn efni, rekstrarvörur og umbúðir. 

 • Leita stöðugt leiða til að minnka notkun umbúða, sölu og dreifingu vara fyrirtækisins. 

 • Velja umhverfismerktar og vottaðar vörur umfram aðrar í innkaupum. 

Vafrakökustefna

Vefsíða Danól notar vafrakökur (e. cookies) til að tryggja sem bestu upplifun af síðunni fyrir notendur. 

 

Stefnu þessari er ætlað að upplýsa notendur um það hvað vafrakaka er, hvernig félagið notar vafrakökur og hvernig þú getur stjórnað notkun á vafrakökum. 


 

1. Hvað er vafrakaka?

Vafrakökur eru  litlar textaskrár sem vefsvæðið getur sett inn á tölvuna þína eða önnur snjalltæki þegar vefsíða Danól er heimsótt. Vafrakökur gera vefsvæðum kleift að þekkja tölvur notenda og því er vafrakaka eins konar stafrænt merki sem man hvar þú hefur verið á netinu. 

 

Gerður er greinarmunur á setukökum og viðvarandi vafrakökum. Setukökur gera vefsvæðinu kleift að tengjast aðgerðum notanda á meðan hann er á vefsvæðinu. Setukökur eyðast almennt þegar notandi fer af vefsvæðinu og eru því ekki vistaðar til lengri tíma. Viðvarandi vafrakökur vistast á tölvu notanda og muna þannig val eða aðgerðir notenda á vefsvæðinu. Danól notast bæði við setukökur og viðvarandi vafrakökur.

 

Þá er vafrakökur ýmist fyrstu aðila kökur eða þriðju aðila kökur. Það ræðst af léni vefsvæðisins sem gerir vafrakökuna hvort hún telst fyrsta- eða þriðja aðila vafrakaka. Fyrstu aðila vafrakökur eru í grundvallaratriðum vafrakökur sem verða til á því vefsvæði sem notandi heimsækir. Þriðju aðila vafrakökur eru þær vafrakökur sem verða til á öðru léni en því sem notandi heimsækir. 

 

Frekari upplýsingar um vafrakökur má finna á eftirfarandi vefsíðu um vafrakökur: www.allaboutcookies.org.  
 

 

2. Vafrakökur sem Danól notar á vefsíðu sinni

Danól notast við eftirfarandi vafrakökur á vefsíðu sinni, www.danol.is, í eftirfarandi tilgangi:

Tölfræðikökur (e. statistics): Tölfræðikökur eru notaðar til að greina umferð og notkun í gegnum síðuna. [11.6.18] 

Markaðskökur (e. marketing): Engar kökur eru notaðar til að bjóða upp á sérsniðnar auglýsingar. Danól safnar engum upplýsingum í markaðslegum tilgangi. [11.6.18]   

 

Í netverslun Danól er auk þess notast við eftirfarandi vafrakökur:

Nauðsynlegar kökur (e. necsessary): Eru ómissandi til að vefsíðan virki eins og ætlast er til.  [11.6.18]

Valkostakökur (e. preference): [11.6.18]

 

Félagið notast m.a. við kökur frá Google Analytics og í gegnum þær kökur hefur Google aðgang að þeim upplýsingum sem kökurnar safna, þ.á m. IP tölum notenda. Google kemur þannig fram sem vinnsluaðili fyrir hönd Danól í skilningi persónuverndarlaga. 

 

Á vefsvæði Danól eru einnig þriðja aðila kökur.
 

 

3. Grundvöllur vinnslu – hvernig hægt er að slökkva á kökum 

Vinnsla þeirra persónuupplýsinga sem safnast með nauðsynlegum kökum er byggð á lögmætum hagsmunum Danól, endar virkja þær kökur eiginleika sem verða að vera til staðar til að hægt sé að nota vefsvæðið eins og til er ætlast.

 

Vinnsla þeirra persónuupplýsinga sem safnast með notkun á öðrum vafrakökum er hins vegar byggð á samþykki þínu. Þegar þú heimsækir vefsvæðið í fyrsta skipti birtist borði þar sem þú ert beðin/n um að samþykkja þær vafrakökur sem félagið notast við.

 

Þú getur hvenær sem er afturkallað þetta samþykki þitt með því að loka á kökur á vefsíðunni eða eyða þeim úr vafra þínum. Það kann hins vegar að hamla virkni síðunnar að einhverju leyti.

 

Það er mismunandi milli netvafra hvernig breyta á vefkökum, en nánari upplýsingar má nálgast á eftirfarandi tenglum:

 

 

Notir þú aðra vafra ættir þú að geta fundið upplýsingar um stillingar á vafrakökum á vefsíðu vafrans. 

 

Þá er hægt að slökkva á notkun á vafrakökum Google Analytics með því að ýta á þennan tengil: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
 

 

4. Varðveislutími vefkaka

Flestar af vafrakökum þeim sem Danól notar eru setukökur en þær eyðast þegar notandi fer af vefsvæðinu.
 

 

5. Nánari upplýsingar um persónuvernd – uppfærslur 

Félagið getur frá einum tíma til annars breytt stefnu þessari í samræmi við breytingar á viðeigandi lögum eða vegna breytinga á því hvernig félagið notast við vefkökur. 

 

Nánari upplýsingar um meðferð á persónuupplýsingum má finna í persónuverndarstefnu félagsins.

 

Fyrirtækið framfylgir og viðheldur gæðaímynd sinni í samstarfi við þessi vöruhús en einnig leggur fyrirtækið metnað sinn í að tryggja að: 

 

 • Vörur okkar séu úr úrvals hráefni og gæðum ekki fórnað.
 • Vörumeðhöndlun sé örugg og í samræmi við bestu þekktar aðferðir á hverjum tíma. 
 • Við leggjum upp með að samskipti og þjónusta okkar til viðskiptavina fari fram úr væntingum. 
 • Að starfsemi okkar sé í samræmi við lög og reglugerðir og að við uppfyllum þær kröfur sem gerðar eru til okkar af viðskiptavinum og hagsmunaaðilum.
 • Að alltaf sé leitað leiða til umbóta, því við lærum af mistökum og þjálfum hugsun án takmarkana

 

 

Stefnur og gæðamarkmið fyrirtækisins eru yfirfarin að minnsta kosti árlega.

 

Framkvæmdastjóri tryggir að yfirferðin fari fram.

 

 

Aðrar stefnur

Danól er dótturfélag Ölgerðarinnar og deilir stefnum með þeim.

Allar stefnur má finna á vefsíðu Ölgerðarinnar, www.olgerdin.is